בס''ד - באדיבות הרב יוסף חיים שמואל סגרון - http://dorot.jimdo.com

סדר הדורות המקוצר

    
סדר הדורות לפי תאריך

     עשרה דורות מאדם עד נח

     עשרה דורות מנח עד אברהם

     אבותנו ואימותנו הקדושים

     שבטי ישראל

     גלות מצרים

     יציאת מצרים ודור המדבר

     כניסה לאר"י וכיבוש ע"י יהושע

     תקופת השופטים

     תקופת המלכים ובית ראשון

     חורבן בית ראשון

     בית שני

     תקופת הזוגות

     תקופת התנאים

     חורבן בית שני

     תקופת האמוראים,סבוראים,גאונים

     תקופת הראשונים

     תקופת האחרונים

    
ענינים כללים לפי נושאים

     טבלת כתיבת התנ"ך (ה24 ספרים)

     סדר מסירת התורה עד חתימת התלמוד

     גאוני פומבדיתא

     גאוני סורא

     הערות    סדר הדורות לפי תאריך
     


    עשרה דורות מאדם עד נח
     
  0 בריאת העולם (ספר בראשית)
  1 930 אדם (צדיק)
עשרה דורות מאדם עד נח
  130 1042 שת (צדיק)
  235 1140 אנוש
  325 1235 קינן
  395 1290 מהללאל
  460 1422 ירד (צדיק)
  622 987 חנוך (צדיק)
  687 1656 מתושלח (צדיק)
  874 1651 למך
  1056 2006 נח (צדיק)


    עשרה דורות מנח עד אברהם
     
  1056 2006 נח (צדיק)
עשרה דורות מנח עד אברהם
  1558 2158 שם (צדיק)
  1656 המבול על הארץ
  1658 2096 ארפכשד
עשרה דורות מנח עד אברהם
  1693 2126 שלח
  1723 2187 עבר (צדיק)
  1757 1996 פלג
  1787 2026 רעו
  1819 2049 שרוג
  1849 1997 נחור
  1878 2083 תרח
  1948 2123 אברהם אבינו


    אבותנו ואמותנו הקדושים
     
  1948 2123 אברהם אבינו
  1958 2085 שרה אמנו
  1996 דור הפלגה
  1998 אברהם בכבשן האש
  2000 הפצת תורה (ע"פ גמ' ע"ז ט. וגמ' סנהדרין צז.)
  2018 ברית בין הבתרים
  2023 יציאת אברהם מחרן לאר''י (אברהם בגיל 75-לך לך)
  2034 2171 הולדת ישמעאל
  2047 הפיכת סדום
  2048 2228 יצחק אבינו
  2075 2207 רבקה אמנו (ויש אומרים לפני ויש אומרים אחרי)
  2085 פטירת שרה אמנו
  2085 עקידת יצחק
  2088 חתונת יצחק עם רבקה
  2108 2255 יעקב אבינו
  2108 2255 עשו
  2123 פטירת אברהם אבינו
  2163 2216 לאה אמנו   (וי"א 2164, 2170, 2180 , ראה הערה 1 )
  2163 2207 רחל אמנו   (וי"א 2164, 2170, 2180 , ראה הערה 1 )
  2171 יעקב מקבל הברכות מיצחק
  2171 2185 יעקב נטמן בבית מדרשו של עבר 14 שנה
  2185 ויצא יעקב לחרן בגיל 77
  2185 2192 יעקב עבד 7 שנים אצל לבן
  2192 חתונת יעקב עם לאה ולאחר שבוע עם רחל
  2192 2199 עבד עוד 7 שנים ללבן


    שבטי ישראל
     
  2192 2317 ראובן בן יעקב (י''ד כסלו)
לידת השבטים
  2193 2313 שמעון בן יעקב ( כ''ח טבת )
  2194 2331 לוי בן יעקב ( ט''ז ניסן )
  2194 2321 דן בן יעקב ( ט' אלול )
  2195 2327 נפתלי בן יעקב ( ה' תשרי )
  2195 2314 יהודה בן יעקב ( ט'ו סיון )
  2196 2318 יששכר בן יעקב ( י' אב )
  2196 2321 גד בן יעקב ( י' חשון )
  2197 2321 זבולון בן יעקב ( ד' תשרי )
  2197 2320 אשר בן יעקב ( כ' שבט )
  2199 2309 יוסף בן יעקב ( א' או כ''ז תמוז )
  2199 2205 יעקב עובד בבית לבן עוד 6 שנים
  2205 יעקב בורח מלבן-המפגש עם עשו
  2206 יעקב מגיע לשכם-מעשה דינה
  2207 פטירת רבקה אמנו
  2207 2318 בנימין בן יעקב (יא חשון)
לידת השבטים
  2207 פטירת רחל אמנו


    גלות מצרים
     
  2216 מכירת יוסף בן 17
  2216 פטירת לאה אמנו
  2217 2229 יוסף בבית הסוהר
  2228 פטירת יצחק אבינו
  2229 יוסף פותר חלומות פרעה
  2229 2236 שבע שנות שבע
  2236 2238 שנתיים של רעב
  2238 מפגש יוסף עם אחיו ואביו
  2255 פטירת יעקב אבינו
  2309 פטירת יוסף (בן 110) (ספר שמות)
  2313 פטירת שמעון (בן 120)
  2314 פטירת יהודה (בן 119)
  2316 פטירת ראובן (בן 124)
  2318 פטירת יששכר (בן 122)
  2318 פטירת בנימין (בן 111)
  2320 פטירת אשר (בן 123)
  2321 פטירת זבולון (בן 124)
  2321 פטירת דן (בן 127)
  2321 פטירת גד (בן 125)
  2327 פטירת נפתלי (בן 132)
  2331 פטירת לוי (בן 137)
  2331 2361 שלושים שנות שיעבוד (התחילו מפטירת לוי)
  2361 2487 מרים הנביאה, אחות משה
  2361 2447 שמונים ושש שנות עינוי
  2365 2487 אהרן הכהן
  2368 2488 משה רבינו
  2406 2516 יהושע בן נון
  2447 2448 השנה של עשר המכות


    יציאת מצרים ודור המדבר
     
  2448 י''ד ניסן   קרבן פסח
  2448 ט''ו ניסן   יציאת מצרים
  2448 2488 בני ישראל במדבר
בני ישראל במדבר
  2448 כ''א ניסן   קריעת ים סוף
  2448 כ''ה ניסן   הגיעו למרה וקבלו שם כמה מצוות שם שהו 6 ימים ואח''כ נסעו לאילים ומאלים לאלוש
  2448 ט''ו אייר   הגיעו לאלוש עשו שם שבת הראשונה
  2448 2488 מט''ז באייר   ירידת המן
  2448 כ''ב אייר   הגיעו לרפידים שם נלחמו עם עמלק
  2448 מכ"ב אייר   זכו לבאר מרים
  2448 שהו שם 8 ימים
  2448 א' סיון   הגיעו למדבר סיני
  2448 מא' סיון   זכו לענני כבוד
  2448 ו' סיון   מתן תורה (עשרת הדברות)
  2448 ז' סיון-יז' תמוז   משה עלה למרום
  2448 יז' תמוז   חטא העגל ושבירת הלוחות
  2448 יח' תמוז-כח' אב   40 יום אמצעיים
  2448 2449 כט אב-י' תשרי   עלה ללוחות השניות ואז אמר לו ה' סלחתי כדבריך
  2449 כ''ה כסלו   נסתיים בניית המשכן
  2449 א' ניסן   הקמת המשכן (ספר ויקרא)
  2449 כ' אייר   התחילו את מסעיהם
  2449 כ' אייר-כ' סיון   קברות התאוה
  2449 כ"א סיון-כ"ח סיון   חצרות (צרעת מרים)
  2449 כ"ט סיון-ט' באב   40 ימי ריגול אר"י
  2449 ט' באב   חטא המרגלים, בסמוך מחלוקת קורח ועדתו (ספר במדבר)
  2449 2487 חניות מקדש ברנע עד נחל זרד, 19 שנה בקדש ברנע ו19 שנה נותרות הסתובבו כל מסעיהם
  2487 פטירת מרים (י' ניסן) אהרן הכהן (ר"ח אב), מלחמת עוג וסיחון, בלק ובלעם (ספר דברים)
  2488 פטירת משה רבינו בז' אדר, התאבלו 30 יום
  2488 ו' ניסן   נשלחו פנחס וכלב לרגל את יריחו (ספר יהושע)
  2488 י' ניסן   עברו את הירדן


    כניסה לאר"י וכיבוש ע"י יהושע
     
  2488 2516 תקופת ספר יהושע (נכתב ע''י יהושע)
  2488 כניסה לאר"י ע"י יהושע
  2488 2495 כיבוש הארץ
  2488 2502 משכן ה' בגלגל (זבחים קיח:)
  2495 2502 חלוקת אר"י לשבטים
  2502 2871 משכן ה' בשילה (זבחים קיח:)
  2515 פטירת יהושע בן נון
  2515 תקופת הזקנים (ע' רש"י יהושע ב, ו)


    תקופת השופטים
     
  2516 2556 כהונת עתניאל בן קנז (ספר שופטים)
תקופת השופטים
  2519 2831 תקופת ספר שופטים (נכתב ע"י שמואל הנביא)
(פסל מיכה,פילגש בגבעה,מלחמת ישראל בבנימין)
  2556 2636 כהונת אהוד בן גרא
  2636 2636 כהונת שמגר בן ענת
  2636 2676 כהונת דבורה הנביאה וברק בן אבינועם
  2676 2716 כהונת גדעון בן יהואש
  2716 2719 כהונת אבימלך בן גדעון
  2719 2742 כהונת תולע בן פואה
  2742 2764 כהונת יאיר הגלעדי
  2764 2782 שעבוד בני עמון (בני ישראל אינם שולטים)
  2781 2787 כהונת יפתח הגלעדי
תקופת השופטים
  2783 2854 תקופת מגילת רות (נכתבה ע''י שמואל הנביא)
  2787 2793 כהונת אבצן מבית לחם
  2793 2803 כהונת אילון הזבולוני
  2803 2811 כהונת עבדון בן הלל הפרעתני
  2811 2831 כהונת שמשון
  2830 2884 שמואל הנביא
  2830 2924 תקופת ספר שמואל (נכתב ע''י שמואל הנביא) (ספר שמואל)
  2831 2871 כהונת עלי הכהן
  2854 2924 דוד המלך
  2871 2882 כהונת שמואל הנביא
  2871 2884 מקדש בנוב (זבחים קיח:)


    תקופת המלכים ובית ראשון
     
  2881 2883 מלכות שאול המלך, נמשח למלך ע"י שמואל הנביא
  2883 2924 מלכות דוד המלך, נמשח למלך בגיל 29 , מלך בחברון 7 שנים ובירושלים 33 שנים, נתן הנביא, גד
מלכי יהודה
  2884 2928 מקדש בגבעון (זבחים קיח:)
  2911 מעשה בת שבע
  2912 2964 שלמה המלך
  2914 מעשה אמנון ותמר
  2916 רציחת אמנון
  2921 מרד אבשלום
  2924 פטירת דוד המלך בן 70
  2924 2964 מלכות שלמה המלך, בגיל 12 - עידו הנביא, אחיה השילוני הנביא
מלכי יהודה
  2924 3364 תקופת ספר מלכים (נכתב ע''י ירמיה הנביא) (ספר מלכים)
  2928 3338 בנין בית ראשון
  2964 פטירת שלמה המלך בן 52
  2964 3338 התפלגות המלוכה
  2964 2981 מלכות רחבעם
מלכי יהודה
  2964 2985 מלכות ירבעם בן נבט
מלכי ישראל
  2981 2983 מלכות אביה בן רחבעם
מלכי יהודה
  2983 3024 מלכות אסא בן אביה - ואליהו הנביא
  2985 2986 מלכות נדב בן ירבעם
מלכי ישראל
  2986 3009 מלכות בעשא בן אחיה
  3009 3010 מלכות אלה בן בעשא
  3010 3010 מלכות זמרי שר מחצית הרכב, שבעה ימים בלבד
  3010 3014 מלכות עמרי מלך ותבני בן גינת במקביל,
  3014 3021 מלכות עמרי לבדו
  3021 3041 מלכות אחאב בן עמרי
  3024 3047 מלכות יהושפט בן אסא
מלכי יהודה
  3041 3043 מלכות אחזיהו בן אחאב
מלכי ישראל
  3043 3055 מלכות יהורם בן אחאב
  3047 3055 מלכות יהורם בן יהושפט - ונבואת עובדיה הנביא (ספר עובדיה)
מלכי יהודה
  3055 3056 מלכות אחזיהו בן יהורם
  3055 3083 מלכות יהוא בן יהושפט בן נמשי נמשח ע"י אלישע הנביא
מלכי ישראל
  3056 עתליה בת אחאב אמו של אחזיהו המלך הרגה את כל זרעו חוץ מיואש שנמלט
  3056 3061 מלכות עתליה בת אחאב - ונבואת יונה הנביא (ספר יונה)
מלכי יהודה
  3061 3100 מלכות יואש בן אחזיהו - כהונת יהוידע הכהן , ונבואת זכריה הנביא בן יהוידע והושע בן בארי (ספרים זכריה והושע)
  3083 3098 מלכות יהואחז בן יהוא
מלכי ישראל
  3098 3114 מלכות יואש בן יהואחז
  3100 3115 מלכות אמיציה בן יואש - אמוץ הנביא
מלכי יהודה
  3114 3153 מלכות ירבעם בן יהואש
מלכי ישראל
  3115 3167 מלכות עוזיהו בן אמיציה - ונבואת עמוס הנביא ישעיהו בן אמוץ הנביא ומיכה המורשתי (ספרים עמוס, ישעיה, מיכה)
מלכי יהודה
  3115 3410 תקופת ספרי תרי עשר (נכתבו בסוף ע''י אנשי כה"ג)
  3140 3228 תקופת ספר ישעיה (נכתב ע''י חזקיה המלך)
  3153 3153 מלכות זכריה בן ירבעם, מלך 6 חדשים
מלכי ישראל
  3153 3153 מלכות שלם בן יבש, מלך חודש אחד
  3154 3164 מלכות מנחם בן גדי
  3165 3166 מלכות פקחיה בן מנחם
  3167 3187 מלכות פקח בן רמליהו
  3167 3183 מלכות יותם בן עוזיהו - ונבואת יואל הנביא (ספר יואל)
מלכי יהודה
  3183 3199 מלכות אחז בן יותם
  3187 3205 מלכות הושע בן אלה
מלכי ישראל
  3187 גלות ארץ נפתלי ע"י מלך אשור
  3195 גלות השבטים ראובן וגד
  3199 3228 מלכות חזקיהו בן אחז
מלכי יהודה
  3205 גלות עשרת השבטים ע"י מלך אשור
  3209 3213 סנחריב נהיה מלך אשור
  3211 הושיב סנחריב הכותים בשומרון
  3213 ליל פסח: נס לחזקיהו הוכה צבאו של סנחריב ע"י מלאך ה'
  3228 3283 מלכות מנשה בן חזקיהו - ונבואת נחום הנביא, חבקוק הנביא וצפניה הנביא (ספרים נחום, חבקוק וצפניה)
מלכי יהודה
  3283 3285 מלכות אמון בן מנשה - ונבואת חולדה הנביאה
  3285 3316 מלכות יאשיהו בן אמון - ונבואת ירמיה הנביא (ספר ירמיה)
  3289 הוחזרו חלק מעשרת השבטים ע"י ירמיה הנביא
  3297 החלו לנהוג שוב מצוות התלויות בארץ
  3298 3364 תקופת ספר ירמיה (נכתב ע''י ירמיה הנביא)
  3316 3316 מלכות יהואחז בן יאשיהו (מלך 3 חדשים)
מלכי יהודה
  3316 3327 מלכות יהויקים בן יאשיהו
  3319 נבוכדנצר הרשע כובש את ירושלים
  3319 3392 תקופת ספר דניאל (נכתב ע''י אנשי כה"ג)
  3320 3338 תקופת מגילת איכה (נכתבה ע''י ירמיה הנביא)
  3327 גלות יהויקים-גלות הילדים (ספר דניאל)
(דניאל, חנניה, מישאל ועזריה)
  3327 3327 מלכות יהויכין (יכניה) בן יהויקים (מלך 3 חדשים)
מלכי יהודה
  3327 גלות יהויכין בן יהויקים-גלות החרש והמסגר
  3327 3338 מלכות "צדקיהו" מתניה בן יאשיהו היה דודו של יהויכין - ונבואת ירמיה הנביא, יחזקאל הנביא, וברוך בן נריה הנביא (ספר יחזקאל)
מלכי יהודה
  3332 3352 תקופת ספר יחזקאל (נכתב ע"י אנשי כה"ג)
  3336 י' טבת: מצור על ירושלים


    חורבן בית ראשון
     
  3338 ט' באב חרבן בית ראשון- גלות בבל
  3338 3339 נציבות גדליהו בן אחיקם 52 יום
  3339 גדליה נרצח ע"י ישמעאל בן נתניה
  3364 מות נבוכדנצר הרשע
  3364 3389 מלכות בני נבוכדנצר
  3389 מלכות דריוש המדי
  3390 3390 מלכות פרס-כורש - גלות פרס
  3390 3413 תקופת ספר עזרא (נכתב ע''י עזרא הסופר) (ספר עזרא)
  3390 הצהרת כורש ושיבת ציון בראשות זרובבל בן שלתיאל
  3390 התחילו לבנות יסודות בית המקדש ונפסק מחמת מלשינות הכותים שהיו בשומרון
  3390 3391 כתיבת ספר דברי הימים ע''י עזרא הסופר (ספר דברי הימים)
  3392 3406 מלכות אחשורוש
  3395 3406 תקופת מגילת אסתר (נכתבה ע''י אנשי כה"ג)
  3405 נס פורים
  3406 3448 מלכות דוריוש השני


    בית שני
     
  3408 בנין בית שני
  3412 3462 כהונת שמעון הצדיק ככהן גדול משך 40 שנה
  3415 עלית עזרא הסופר
  3426 3438 נחמיה עלה לארץ ברשות דוריוש וסייע את אחיו ואח"כ חזר לבבל להמשיך לשרת המלך (ספר נחמיה)
  3426 3438 תקופת ספר נחמיה (נכתב ע''י עזרא הסופר)
  3442 3448 אלכסנרד מוקדון הכניע את דריוש הפרסי שהמשיך למלוך שש שנים עד שנרצח ע"י עבדו - גלות יון
  3442 3622 מלכות יון בעולם
  3442 המפגש בין שמעון הצדיק לאלכסנדר מוקדון
  3442 פטירת עזרא ונחמיה (3448) ונפסקה הנבואה
  3448 3455 אלכסנדר מוקדון שלט בגיל 25 על 22 מדינות, ובסוף שלט על כל העולם
  3455 אלכנסדר מוקדון הורעל ומת ומלכותו נחלקה לארבעת שריו
  ???? אנטיגנוס איש סוכו ובית דינו
  ???? רבי אליעזר בן חרסום כה"ג 11 שנה


    תקופת הזוגות
     
  3500 3768 תקופת הזוגות
תקופת הזוגות
  3500 3560 יוסי בן יועזר ויוסף בן יוחנן
  3515 תלמי ביקש מ-70 זקנים לתרגם התורה
  3560 יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי
תקופת הזוגות
  3562 3573 שלטון אנטיוכוס הגדול (הראשון)
  3570 3622 הגזירה "כתבו לכם על קרן השור" במשך 52 שנים
  3573 3585 שלטון סלוקום
  3585 3610 שלטון אנטיוכוס אפיפנס
  3610 3621 שלטון אנטיוכוס הרשע שהרבה להצר לישראל
  3616 3622 גזירת שמד ע"י היוונים והמתיונים
  3618 שוב עלו היוונים להלחם על ירושלים
  3621 יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח
תקופת הזוגות
  3622 נס חנוכה
  3622 3648 לא שלטו שום אומה על בנ"י
  3622 3724 מלכות בית חשמונאי
מלכי בית חשמונאי
  3622 3628 יהודה המכבי
  3628 3634 יהונתן המכבי
  3634 3642 שמעון המכבי
  3642 3668 יוחנן הורקנוס (ינאי)
  3670 3668 אריסתובולוס
חשמונאי תחת רומי
  3670 3688 אלכסנדר ינאי
  3688 3697 אלכסנדרה (שלומציון המלכה)
  3697 3700 אריסתובולוס בן שלומציון
  3700 3721 הורקנוס בן שלומציון
  3721 3724 אנטיגנוס בן אריסתובולוס
  3722 3731 שמעיה ואבטליון
תקופת הזוגות
  3724 3761 הורדוס (בעל מרים החשמונאית)
מלכות בית הורדוס
  3731 3768 הלל ושמאי
תקופת הזוגות
  3742 3750 בנין הורדוס
  3760 3880 רבי עקיבא
  3761 3770 אריקלוס בן הורדוס
מלכות בית הורדוס
  3768 נציבים רומיים שולטים באר"י (תחילת גלות רומי)


    תקופת התנאים
     
  3768 3948 תקופת התנאים
  3768 3770 רבן שמעון בנו של הלל הזקן
תקופת התנאים
  3770 3781 הורדוס אנטיפטר
מלכות בית הורדוס
  3770 3810 רבן גמליאל הזקן
תקופת התנאים
  3781 3804 אגריפס בן אריסטובלוס בן הורדוס הראשון
מלכות בית הורדוס
  3804 3827 מונבז בנו של הילני המלכה (גרים)
  3810 3828 רבן שמעון בן גמליאל - נשיא
תקופת התנאים
  3828 3833 רבן יוחנן בן זכאי


    חורבן בית שני
     
  3828 חרבן בית המקדש השני, ע"י מלכות רומי ע"י אספסינוס וטיטוס - גלות רומי
  3828 הסנהדרין גלה ליבנה
  3830 נפילת מצדה
  3833 3855 רבן גמליאל השני דיבנה - נשיא
תקופת התנאים
  3846 הסנהדרין גלה לאושה
  3855 3880 רבי עקיבא
תקופת התנאים
  3875 3877 מרד יהודי התפוצות
  3878 3880 מרד בר כוכבא
  3880 חרבן ביתר
  3880 נהרג רבי עקיבא בן יוסף הגר
  3880 3910 רבן שמעון בן גמליאל - נשיא (אושא)
תקופת התנאים
  3910 3979 רבי יהודה הנשיא (סנהדרין בבית שערים, צפורי, טבריה )
  3921 יציאת רשב"י מהמערה
  3979 חתימת המשנה (חבור המשניות קימו וקבלו עליהם כל ישראל)
  3979 פטירת רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא "רבי"


    תקופת האמוראים,סבוראים,גאונים
     
  3979 4260 תקופת האמוראים
  3979 4039 עסקו במשנה בישיבת ארץ ישראל בניו של רבי: רבן גמליאל ור' שמעון, ותלמידיו: ר' חייא ור' אושעיא ור' חנינא ור' יוחנן וריש לקיש וחביריהם
  3979 רב ושמואל תלמידים של רבי, ירדו לבבל ולימדו שם תורתו של רבי, שמואל היה בנהרדעא, ורב הלך לסורא, מתא מחסיא
  3979 4003 רב היה ראש ישיבה בבל כ"ד שנה
  3979 רבן גמליאל השלישי בנו של רבי
  3990 רבי יוחנן נהיה לראש ישיבה בארץ ישראל
  4003 פטירת רב בבבל
  4003 4010 נהג שמואל שררה ז' שנים ונפטר והיתה מדינת נהרדעא בישובה בימיו
  4010 פטירת שמואל בבבל
  4019 בא פפא בן נצר פולמוסא והחריב את מדינת נהרדעא ובאותו הזמן היה רב יוחנן בארץ ישראל והיה מנהיג שררה
  4038 פטירת ריש לקיש
  4039 פטירת רבי יוחנן וחתימת התלמוד ירושלמי
  4039 רבי יהודה נשיאה
  4039 רב הונא ורב חסדא עשו שתי ישיבות בבבל: הלך רב חסדא למחסיא ועשו אותו ראש ישיבה, ומתיבתא דרב הונא בנהרדעא
  4057 פטירת רב הונא
  4058 פטירת רב יהודה
  4069 פטירת רב חסדא
  4080 פטירת רב נחמן בר יעקב
  4082 פטירת רבה בר רב הונא
  4082 פטירת רב יוסף
  4094 פטירת רבה בר נחמני
  4096 רב יוסף בר חמא
  4097 פטירת אביי
  4111 פטירת רבא
  4118 רבי הלל הנשיא
  4119 חתימת הלוח העברי ע"י רבי הלל הנשיא
  4156 חתימת התלמוד הירושלמי
  4187 פטירת רב אשי
  4236 4349 תקופת הסבוראים
  4260 פטירת רבינא
  4260 4349 רבנן סבוראי אלה שמותם: רב אחאי מבי חתים, רב גביהה מארגיזתא, רב אחא בר נהילאי, רבנא סמא בר רבנא יהודה, רב שמואל מפומבדיתא, רבינא בר אומציא, רב אחדבוי בר קטינא, ומר זוטרא בר חנניא ובימיהם יצא מחמד לעולם.
  4261 חתימת התלמוד הבבלי
  4349 4800 תקופת הגאונים
  4349 4798 תקופת גאוני פומבדיתא (עין למטה)
  4351 4702 תקופת גאוני סורא (עין למטה)
  4440 4512 רב אחאי משבחא בעל ה"שאילתות" גדול חכמי בבל בימיו
  ???? 4635 רב עמרם גאון בעל ה'סדר' שהוא בסיס נוסח התפילה של כל עם ישראל
  ???? 4702 רב סעדיה גאון הרס"ג
  4666 4766 רב שרירא גאון בעל ה'אגרת' דיין ואב"ד
  4725 4800 רבנו גרשום מאור הגולה
  4729 4798 רב האי גאון
  4740 4810 רבינו חננאל
  4760 4810 רב ניסים גאון
  ???? 4816 רבי שמואל הנגיד


    תקופת הראשונים
     
  4770 5200 תקופת הראשונים
  4773 4863 הרי"ף
  4782 4830 רב שלמה אבן גבירול (רשב"ג) בעל "האזהרות", תלמיד רב האי גאון ורבו של רש"י.
  ???? 4830 רבי משה הדרשן רבו של רש"י, הערוך ושל הבעל המאור ועוד.
  4798 4866 רבי נתן בר יחיאל בעל "הערוך" תלמיד של רבינו חננאל ורבי משה הדרשן
  ???? 4886 רבי קלונימוס הזקן (ע' רש"י ביצה כד סע"ב)
  4800 4865 רש"י רבי שלמה יצחקי הפרשן הגדול של התורה, הנ"ך והתלמוד.
  4810 4880 רבי בחיי בעל "חובות הלבבות"
  4825 4895 רבי אברהם בר-חייא בעל "ספר העיבור"
  4834 4901 רבי יהודה הלוי בעל "הכוזרי"
  4837 4901 הר"י מיגש תלמיד הרי"ף
  ???? 4865 רבי שמחה מויטרי בעל ה"מחזור" תלמידו של רש"י, גיסו של ר"ת
  4845 4900 ריב"ן חתנו ותלמידו של רש"י
  4845 4934 רשב"ם נכד של רש"י אחיו ותלמיד של ר"ת
  4849 4924 רבי אברהם אבן עזרא
  4850 4930 הראב"ן תלמיד הריב"א
  4860 4931 רבנו תם נכד רש"י גדול בדורו
  4870 4925 רבי מימון אבי הרמב"ם תלמיד הר"י מיגש
  4870 4949 הראב"ד רבי אברהם בר יצחק בעל "האשכול" חמיו של הראב"ד בעל ההשגות
  ???? 4950 ר"י הזקן אחיינו ותלמידו של ר"ת
  ???? 4970 הריצב"א רבי יצחק בן אברהם
  4875 4958 רבי אליעזר ממיץ "היראים" תלמיד ר"ת
  4880 4958 הראב"ד השלישי רבי אברהם בן דוד מפושקירא בעל ההשגות
  4882 4953 רבי יצחק בר אבא מרי ממרשליה בעל "העיטור"
  4895 4946 הרז"ה רבי זרחיה הלוי בעל "המאור"
  4895 4965 הרמב"ם "משנה תורה"
  4900 4962 רבי ברוך בן יצחק בעל "ספר התרומה" תלמידו של ר"י הזקן
  4900 4985 הראבי"ה רבי אליעזר בן יואל הלוי נכד הראב"ן
  4910 4977 רבי יהודה החסיד
  4910 4990 רבי שמעון משאנץ ב"ר אברהם (הרשב"א) תלמיד ר"י הזקן
  ???? ???? רבי שמשון בן אברהם "השר מקוצי" גיסו של סמ"ג, תלמיד ר"י הזקן, רבו של האור זרוע.
  4915 4975 רבי אברהם בר נתן הירחי בעל "המנהיג"
  4920 4995 רבי דוד קמחי "הרד"ק על התנ"ך" "השורשים" "מכלול"
  4925 4998 רבי אליעזר בן יהודה מגרמיזא בעל "הרוקח"
  4926 4984 רבי יהודה ב"ר יצחק שירליאון תלמיד ר"י הזקן, רבו של האור זרוע ושל רבי משה מקוצי
  4930 5004 רבי מאיר טודרוס הלוי (הרמ"ה)
  4940 5010 רבי ישעיה די טראני בעל תוס' רי"ד
  4940 5010 רבי יצחק בר משה בעל "אור זרוע" רבו של מהר"ם מרוטנבורג, תלמיד ר"י חסיד והרוקח
  4950 5015 רבי שמואל בר יצחק הסרדי בעל "ספר התרומות" מתלמידי הרמב"ן
  4950 5020 רבי משה בר יעקב מקוצי בעל "הסמ"ג"
  4950 4998 רבי משלם בן משה מבדרש בעל "ההשלמה"
  4954 5030 רבי משה בן נחמן גירונדי (מגירונה) הרמב"ן, רבם של הרשב"א והרא"ה.
  4960 5024 רבי יונה גירונדי החסיד בעל "שערי תשובה" רבו של הרשב"א
  ???? 5026 רבי יחיאל מפריס רבו של הסמ"ק
  4970 5020 רבי צדקיהו בן אברהם הרופא, בעל "שיבולי הלקט"
  4970 5040 רבי יצחק מקורביל בעל "הסמ"ק"
  4980 5053 מהר"מ מרוטנבורג, רבו של הרא"ש, המרדכי, ההגהות מימוניות, שערי דורא, התשב"ץ
  4995 5060 רבי אהרן הלוי (הרא"ה) תלמיד הרמב"ן ורבו של הריטב"א. חבירו של הרשב"א.
  4995 5070 רבי שלמה בן אדרת (הרשב"א), תלמיד רבינו יונה
  ???? 5040 רבי אהרן בן יעקב הכהן, בעל "האורחות חיים"
  ???? 5060 רבנו פרץ בן אליהו מקורביל
  ???? 5065 רבי משה די-ליאון
  5000 5058 רבי מרדכי בר הלל הקדוש בעל "המרדכי"
  5002 5006 שריפת התלמוד בפריז
  5009 5075 רבי מנחם בן שלמה (המאירי)
  ???? 5080 רבי יצחק בן מאיר, בעל "שערי דורא" תלמיד מהר"ם
  5010 5085 רבי אשר בן יחיאל (הרא"ש)
  5010 5090 רבי יום טוב בן אברהם אלאשבילי (הריטב"א), תלמיד הרשב"א והרא"ה
  5029 5103 רבי יעקב בן אשר, בעל הטורים
  5040 5100 רבי ישעיה אחרון (ריא"ז)
  5048 5104 רלב"ג רבי לוי בן גרשום (פרובנס)
  ???? 5094 רבנו ירוחם ב"ר משולם תלמיד הרא"ש
  ???? 5100 אבודרהם רבי דוד יוסף, תלמיד הטור
  ???? 5109 רבי אלכסנדר זוסלין הקדוש, בעל "האגודה"
  5060 5110 רבי וידאל די טולשא, בעל "המגיד משנה" חברו של הר"ן
  5080 5150 הר"ן רבי ניסים בן ראובן נחשב לפוסק הדור
  ???? ???? ר'שמעון ב"ר אליעזר, בעל "ברוך שאמר"
  5086 5168 ריב"ש רבי יצחק בר ששת תלמיד הר"ן
  5100 5160 נימוקי יוסף רבי יוסף חביבה תלמיד הר"ן
  5100 5190 רבי חסדאי קרשקש תלמיד הר"ן
  5115 5187 מהרי"ל רבי יעקב בן משה מולין הלוי מייסד מנהגי אשכנז
  5120 5223 רבי יצחק קנפטון (דרכי הגמרה) רבו של רבי יצחק אבוהב
  5121 5204 רשב"ץ רבי שמעון בן צמח דוראן תלמיד הר"ן
  5140 5204 רבי יוסף אלבו בעל "העיקרים"
  ???? 5210 מהרי"ו רבי יעקב וויל תלמיד המהרי"ל
  5143 5253 רבי יצחק אבוהב בעל "מנורת המאור" רבו של רבי אברהם זכות ורבי יעקב בירב
  5150 5220 רבי ישראל איסרלן בעל "תרומת הדשן"
  5160 5227 רשב"ש רבי שלמה בן שמעון בנו של הרשב"ץ
  5180 5240 מהרי"ק רבי יוסף קולון
  5180 5253 רבי יעקב לנדא בעל "האגור" תלמיד המהרי"ק
  5180 5254 רבי יצחק עראמה (עקידת יצחק)
  5191 5292 רבי שלמה מולכו הי"ד תלמיד מרן ומהר"י טאיצק
  5197 5268 דון רבנו יצחק אברבנל
  ???? 5250 רבי יצחק די ליאון
  ???? 5274 רבי צמח בן שלמה דוראן (שו"ת יכין ובועז) בנו של הרשב"ש ונכדו של התשב"ץ


    תקופת האחרונים
     
  5200 5275 רבי אברהם זכות בעל "ספר היוחסין" תלמיד מהר"י אבוהב
  5205 5290 רבי עובדיה מברטנורא תלמיד המהרי"ק
  ???? רבי יצחק קארו דודו ורבו של מרן
  ???? ???? רבי יוסף וירגא בעל "שארית יוסף" מרבותיו של מהר"י טאיטאצק
  5212 5285 הרא"ם בעל ספר "מזרחי"
  5219 5276 רבי יעקב בן חביב בעל "עין יעקב"
  5220 5302 רבי משה אלשקר
  5230 5306 רבי עובדיה ספורנו
  5230 5306 רבי יוסף טאיטאצק רבו של מהרדש"ם, מהר"מ אלשיך, ר"ש אלקבץ
  5234 5306 רבי יעקב בי רב רבו של מרן
  ???? 5313 רבי יהושע בועז בעל "שלטי גבורים" "תורה אור" "נר מצוה" "עין משפט"
  5240 5304 רבי לוי אבן חביב (רלב"ח) בנו של העין יעקב ורבו של הרשד"ם
  5240 5334 הרדב"ז רבי דוד בן זמרא רבו של השיטה מקובצת והמהריק"ש
  5248 5335 רבי יוסף קארו הב"י בעל ה"שולחן ערוך" "כסף משנה"
  ???? ???? רבי אברהם בן עזוז בעל "לחם אבירים"
  5252 גירוש ספרד
  5260 5340 מהריב"ל רבי יוסף בן לב
  5260 5340 המבי"ט רבי משה ברבי יוסף מטיראני
  5265 5344 רבי שלמה אלקבץ הלוי גיסו (אחי אשתו) של הרמ"ק
  5266 5350 רבי שמואל ב"ר משה די מודינה "מהרשד"ם"
  5268 5359 רבי משה אלשיך בעל "תורת משה" תלמיד של מרן הב"י רבו של מהרח"ו בנגלה
  5271 5334 מהרש"ל רבי שלמה לוריא "ים של שלמה"
  5272 5369 המהר"ל מפראג רבי יהודה ליווא
  5278 5377 רבי יצחק חיות "פני יצחק, אפי רברבי" גיסו של מהר"ל מפראג
  5280 5324 רבי בצלאל אשכנזי בעל "שיטה מקובצת"
  5282 5330 הרמ"ק רבי משה קורדובירו "אור יקר" "פרדס רימונים" "תומר דבורה"...
  5285 5370 רבי יעקב קאסטרו מהריק"ש תלמיד הרלב"ח והרדב"ז
  5290 5333 הרמ"א רבי משה איסרליש "דרכי משה"
  5290 5372 רבי מרדכי יפה בעל "הלבוש" תלמיד מהרש"ל והרמ"א
  5291 5360 רבי אלעזר אזכרי בעל "חרדים"
  5294 5332 האר"י הקדוש רבי יצחק לוריא אשכנזי רבו של מהרח"ו.....
  ???? 5348 רבי אברהם גלאנטי תלמיד הרמ"ק והאר"י
  5300 5383 רבי יששכר בער בן ישראל לעזער פרנס איילנבורג בעל "באר שבע" תלמיד הלבוש
  5301 5373 רבי דוד גאנז תלמיד מהרי"ל בעל צמח דוד
  5303 5380 מהרח"ו רבי חיים ויטאל תלמיד האר"י
  5307 5348 רבי אברהם די בוטון בעל "לחם משנה"
  5308 5380 הרמ"ע מפאנו רבי מנחם עזריה תלמיד הרמ"ק בעל "אלפסי זוטא"
  5310 5347 רבי אליהו די-וידאש בעל "ראשית חכמה" תלמיד הרמ"ק והאר"י
  5310 5374 רבי יהושע פולק בעל הסמ"ע "הפרישה" "הדרישה" תלמיד של המהרש"ל והרמ"א.
  5315 5391 המהרש"א רבי שמואל אליעזר איידליש הלוי
  5317 5407 מהרח"ש רבי חיים שבתאי
  5318 5371 מהריט"ץ רבי יום טוב צהלון תלמיד מרן
  5318 5376 מהר"מ מלובלין רבי מאיר בן גדליה
  ???? 5379 רבי שלמה אפרים ב"ר אהרן לונטשיץ בעל "הכלי יקר" "עוללות אפרים" תלמיד מהרש"ל
  5320 5390 השל"ה הקדוש רבי ישעיה הורוביץ תלמיד הסמ"ע הרמ"א והמהרש"ל
  5321 5400 רבי יואל סירקיש בעל הב"ח
  5324 5396 רבי אליהו בעל -שם תלמיד מהרש"ל
  5325 5388 רבי ישראל נג'ארה "קה רבון"
  5325 5408 הרי"ף רבי ישעיה פינטו
  5329 5399 מהרי"ט רבי יוסף משה טיראני
  5330 5397 רבי יוסף יוזפא בעל "יוסף אומץ" אב"ד פרנקפורט
  5330 5404 רבי אברהם אזולאי בעל "חסד לאברהם"
  5331 5408 רבי יהודה אריה די-מודינא
  ???? 5411 רבי אליעזר אשכנזי בעל "דמשק אליעזר" חבירו של הב"ח
  5339 5414 רבי יו"ט ליפמן הלר בעל תוס' יו"ט תלמיד מהר"ל מפראג והכלי יקר
  5340 5521 רבי משה חגיז "לקט הקמח"
  5346 5427 רבי דוד הלוי בעל הט"ז תלמיד אחיו מהר"י הלוי, חתנו של הב"ח
  5351 5416 רבי יוסף שלמה דילמדיגו
  ???? 5430 רבי צבי הירש קידנובר בעל "קב הישר"
  5351 5431 רבי משה רבקש מוילנא בעל "באר הגולה"
  5352 5420 רבי שבתאי שפטיל בנו ותלמידו של השל"ה בעל "ווי העמודים"
  5355 5431 רבי יהושע בנבנישטי בעל "שדה יהושע" אחיו של הכנסת הגדולה
  5356 5429 רבי יונה תאומים בעל "קיקיון דיונה"
  ???? 5417 ר' משה ב"ר יצחק יהודה לימא, בעל ה"חלקת מחוקק" "הח"מ על אהע"ז" רבה של וילנא ואח"כ של בריסק
  5363 5433 רבי חיים בנבינישתי בעל "כנסת הגדולה" תלמיד מהרי"ט
  ???? ???? רבי שלום שבזי
  5365 5435 רבי שמואל גרמיזאן בעל "אמרי בינה" מכחמי טורקיה
  5368 5401 מהר"ם שי"ף רבי מאיר הכהן שיף
  5380 5449 רבי מנחם מנדל אויערבך בעל "עטרת זקנים"
  5380 5434 רבי יעקב חגיז בעל "הלכות קטנות"
  5383 5423 רבי שבתאי הכהן בעל הש"ך חבר ב"ד בבית דינו של הח"מ בווילנא
  5384 5422 רבי מאיר פאפירש מגדולי מקובלי ירושלים, סידר כתבי האר"י
  5385 5458 רבי משה זכות
  5397 5443 רבי אברהם אבלי גומבינר בעל "מגן אברהם" למד תורה בעיר ליסא, ואח"כ מונה לרב ודיין בעיר קאליש.
  ???? 5466 רבי זכריה מנדל "באר היטב"
  5398 5462 רבי מאיר בכרך בעל "חוות יאיר"
  5400 5458 "הבית שמואל" ר' שמואל ב"ר אורי שרגא פייבוש מווידיסלב (פולין) תלמידו של הרבי ר' השיל מקרקא.
  5400 5470 רבי אברהם הלוי "גינת ורדים"
  5401 5478 רבי שבתאי שטרום "שפתי חכמים" "שפתי ישנים"
  5410 5477 רבי אברהם ברוידא "אשל אברהם"
  5410 5489 רבי אליהו כהן האיתמרי "מעיל צדקה" "מדרש תלפיות"
  5418 5487 רבי יהודה רוזניס "משנה למלך"
  5419 5458 רבי חזקיה די סילוה בעל "פרי חדש"
  5420 5478 רבי צבי אשכנזי "חכם צבי"
  5420 5472 רבי אליהו שפירא "אליה רבה" "אליה זוטא" תלמיד המגן אברהם
  5420 5504 רבי חיים אבולעפיה
  5420 5506 רבי יחיאל הלפרין "סדר הדורות"
  ???? 5521 רבי גרשון מקיטוב גיס הבעט"ש
  5424 5497 הרד"א רבי דוד אופנהיים תלמיד של "עבודת הגרשוני"
  5430 5504 רבי מאיר אייזנשטאט "פנים מאירות" רבו של רבי יונתן איבשיץ
  ???? 5509 רבי ישראל מזרחי "פרי הארץ"
  5439 5517 רבי יצחק לאמפרונטי "פחד יצחק"
  5440 5533 רבי מאיר מפרמישלאן תלמיד הבעש"ט
  5441 5517 רבי יעקב יהושע פולק "פני יהושע"
  5445 5490 רבי יוסף אירגס "דברי יוסף" "שומר אמונים"(קבלה) רבו של ה"יד מלאכי"
  5447 5529 רבי נתנאל וויל "קרבן נתנאל"
  ???? ???? רבי גרשון מזיא "קרית חנה"
  ???? ???? רבי דוד אלטשולר בעל ה"מצודות" על הנ"ך עם בנו רבי יחיאל
  5450 5524 רבי יהונתן אייבשיץ "יערות דבש" "כרתי ופלתי" "אורים ותומים"
  5455 5536 הגאון יעב"ץ רבי יעקב יוסף עמדין בנו של "חכם צבי"
  5455 5545 רבי אריה ליב שינצבורג "שאגת אריה" רבו של רב חיים מולוזין
  5456 5503 רבי חיים בן עטר "אור החיים" "פרי תואר"
  5460 5521 רבי יהודה עייאש "בית יהודה" "לחם יהודה"...
  5460 5532 רבי מלאכי הכהן "יד מלאכי" תלמיד רבי יוסף אירגס
  ???? 5535 רבי מסעוד אלפסי "משחא דרבותא"
  5460 5536 רבי יוסף שטיינהרט "זכרון יוסף" תלמיד השב יעקב
  5464 5532 רבי דב בער המגיד ממזריטש "מגיד דבריו ליעקב"
  5467 5507 הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו "מסילת ישרים" "דרך ה', דעת תבונות"
  5470 5520 הבעש"ט רבי ישראל בעל שם טוב
  5470 5552 רבי דוד פארדו מחותנו של החיד"א
  5470 5553 רבי רפאל שלמה לניאדו
  5473 5520 רבי יונה נבון "נחפה בכסף" "גט מקושר" תלמיד ר' ישראל מזרחי, רבו של החיד"א
  5474 5553 רבי יחזקאל לנדא "הנודע ביהודה" "צל"ח"
  ???? 5554 רבי אלכסנדר זיסקינד "יסוד ושורש העבודה"
  5474 5565 רבי יחיא צאלח (תימן) המהרי"ץ
  5477 5547 רבי אלימלך מליז'נסק "נועם אלימלך" אח של רבי זושא מאניפולי
  5480 5558 הגר"א הגאון רבי אליהו מוילנא גאון בנגלה ובנסתר נינו של 'באר הגולה'
  5480 5537 הרש"ש רבי שלום שרעבי, בעל "נהר שלום" "רחובות הנהר"
  5481 5546 רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב תלמיד הבעש"ט
  5484 5566 החיד"א רבי יוסף חיים דוד אזולאי "ברכי יוסף" ... נחשב כגדול רבני דורו פוסק ומקובל, איש תלמוד והלכה.
  ???? 5568 רבי משה גאגין חכם באשי
  5486 5538 רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג, תלמיד הגר"א ואח"כ של המגיד, אח של ההפלא"ה
  5487 5552 ר' יוסף ב"ר מאיר תאומים "פרי מגדים" רבה של לבוב ושל פרנקפורט
  5488 5550 רבי פנחס מקוריץ תלמיד חבר לבעש"ט
  ???? 5546 רבי יעקב יוסף מפולנאה "תולדות יעקב יוסף" תלמיד הבעש"ט
  5490 5548 רבי מנחם מנדל מויטסבק תלמיד המגיד ממזריטש, רבו של בעל התניא
  5490 5565 ההפלא"ה הרב פנחס לוי איש הורוביץ אחיו של רב שמלקא מניקלשבורג תלמידי הגר"א ואח"כ תלמידי המגיד ממזריטש
  5496 5532 רבי אהרן הגדול מקרלין תלמיד המגיד
  5496 5575 רבי ישראל מקוזניץ "המגיד מקוזניץ" בן הר' שבתאי
  5498 5567 רבי שמואל בר נתן הלוי "מחצית השקל"
  5500 5579 רבי יהודה ב"ר יוסף הכהן (כ"ץ, כהנא, הלר) "קונטרס הספיקות" אחיו הגדול של הקצות.
  5500 5579 רבי יהודה ב"ר יוסף הכהן (כ"ץ, כהנא, הלר) "קונטרס הספיקות" אחיו הגדול של הקצות.
  ???? 5579 רבי עזריאל הלוי מלובלין
  5500 5565 רבי יעקב קרנץ מדובנא "המגיד מדובנא"
  5500 5570 רבי לוי יצחק מברדיצ'וב "קדושת לוי" (סנגורן של ישראל)
  ???? 5570 רבי משולם הכהן "עיקר תוי"ט"
  5501 5577 רבי רפאל יוסף חזן "חקרי לב"
  5501 5537 רבי אברהם המלאך בנו של המגיד ממזריטש
  5501 5577 רבי רפאל יוסף חזן "חקרי לב"
  5504 5597 רבי יצחק חי טייב (לא מת) "חלב חטים"
  5505 5567 רבי משה לייב מסאסוב תלמיד של ר' שמעלקא מניקלשבורג, רבו של היהודי הקדוש מפשיסחא ורבי מאיר מפרמישלאן
  5505 5572 רבי אריה לייב ב"ר יוסף הכהן (כ"ץ, כהנא, הלר) "קצות החושן" "אבני מילואים" "שב שמעתתא"
  5505 5573 רבי שניאור זלמן מלאדי האדמור הזקן "בעל התניא" "שו"ע הרב" תלמיד המגיד ממזריטש
  5505 5575 "החוזה מלובלין" רבי יעקב יצחק הלוי הורוביץ תלמיד המגיד ור' אלימלך
  5506 5574 רבי דוד מלבוב תלמיד החוזה והרב אלימלך
  5507 5075 רבי מנחם מנדל מרימנוב תלמיד ר' אלימלך
  5507 5582 רבי רפאל ברדוגו
  5508 5581 רבי אברהם דנציג "חיי אדם" "חכמת אדם" תלמיד הנודע ביהודה
  5509 5581 רבי חיים מוולוז'ין "נפש החיים" "חוט משולש" תלמיד הגר"א
  5512 5560 רבי נתן אדלר תלמיד הפני יהושע' רבו של החתם סופר
  5513 5590 רבי יצחק טייב "ערך השולחן"
  5514 5586 רבי אלעזר פלקליש "תשובה מאהבה" תלמיד הנודע ביהודה
  5515 5585 רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא תלמיד רבי אלימלך מליז'נסק
  5519 5601 רבי משה טיטלבויים מאוהל
  5520 5587 רבי נפתלי מרופשיץ "זרע קודש" תלמיד רבי אלימלך מליז'נסק והחוזה מלובלין
  5521 5598 רבי עקיבא איגר מפוזנא גאון וחריף, והערותיו וחידושיו נלמדים בעיון רב בכל הישיבות. תשובותיו בהלכה משמשות כמקור חשוב בהלכה בדורות האחרונים. החתם סופר היה חתנו.
  5522 5581 רבי בצלאל רנשבורג תלמיד הנודע ביהודה
  5523 5600 רבי משה סופר (שרייבר) "חתם סופר" רב העיר פרשבורג, והוכר כגדול דורו.
  5526 5574 רבי יעקב יצחק מפשיסחא "היהודי הקדוש" תלמיד החוזה, רבו של ר' בונם מפשיסחא ורבי מנחם מנדל מקוצק
  5527 5587 רבי שמחה בונים מפשיסחא תלמיד החוזה והיהודי הקדוש רבו של החידושי הרי"ם והרבי מקוצק
  5530 5592 רבי יעקב מליסא "נתיבות" "חוות דעת" "חוק יעקב" "סידור דרך החיים"
  5531 5601 רבי אברהם דוד מבוטשטש "אשל אברהם" תלמיד הלבושי שרד
  5532 5571 רבי נחמן מברסלב
  5534 5588 רבי דובער מליובאויטש האדמור האמצעי בנו של בעל התניא
  5537 5630 רבי יצחק בן-ואליד "ויאמר יצחק"
  5538 5585 רבי יעקב צבי יאליש "מלא הרועים"
  5540 5580 רבי חיים מרדכי מרגליות "שערי תשובה" על השו"ע רבה של העיר בראד, ואח"כ דובנא שבגליציה, אחיו של ר' אפרים זלמן מרגליות ה'יד אפרים' .
  5543 5615 רבי שלום רוקח מבעלז
  5543 5601 רבי צבי אלימלך "בני יששכר"
  5546 5629 רבי שלמה קלוגר "האלף לך שלמה"...
  5546 5588 רבי אליעזר פאפו "פלא יועץ"
  5547 5563 רבי שלום שכנא בנו של "המלאך" נכדו של "המגיד"
  5547 5619 רבי מנחם מנדל מקוצק
  ???? 5618 רבי יהושע בסיס "אבני צדק" תלמיד רבי יצחק טייב, רבו של רב אברהם הכהן יצחקי המשמרות כהונה
  5548 5628 רבי חיים פלאג'י "כף החיים"...
  5549 5613 רבי יצחק אייזיק חבר (מקובל, פה שלישי להגר"א)
  ???? 5626 רבי יוסף זונדל סלאט, תלמיד רבי חיים מוולוזין ורע"א, רבו של רבי ישראל סאלנטר
  ???? 5624 רבי אברהם הכהן יצחקי "משמרת כהונה"
  5549 5627 רבי מנחם מנדל מליובאויטש "צמח צדק" חתנו והנכד של אדמו"ר הזקן בעל התניא
  5550 5634 רבי יוסף באב"ד "מנחת חינוך"
  5553 5636 רבי חיים הלברשטאם מצאנז "דברי חיים"
  5554 5632 רבי שמואל שטראשון (רש"ש)
  5554 5632 רבי יהודה אסאד "יהודה יעלה"
  5558 5611 רבי ישראל מרוז'ין תלמיד החוזה בנו של רבי שלום שכנא
  5558 5616 רבי דוד לוריא (רד"ל)
  5558 5632 רבי יעקב יוקל עטלינגר "ערוך לנר" "ביכורי יעקב"
  5559 5626 רבי יצחק מאיר אלתר מגור "חידושי הרי"ם
  5564 5646 רבי שלמה גאנצפריד "קיצור שו"ע "לחם ושמלה"
  5566 5616 רבי צבי הירש חיות "מהר"ץ חיות"
  5568 5640 רבי יעקב אבוחצירא סבו של בבא סאלי "גנזי המלך"
  5568 5649 רבי שמשון רפאל הירש
  5570 5643 רבי ישראל סלנטר
  5570 5635 רבי יוסף שאול נתנזון "שואל ומשיב"
  5570 5659 רבי אברהם פלאג'י בן רבי חיים פלאג'י "שמע אברהם" "דברי אברהם"
  5573 5628 רבי אברהם צבי הירש אייזנשטט "פתחי תשובה" "נחלת צבי"
  5573 5649 רבי עבדאללה סומך "זבחי צדק" רבו של הבן איש חי
  5575 5632 רבי אברהם שמואל סופר
  5576 5669 רבי שמואל סלנט
  5576 5656 רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנא
  5577 5653 רבי נפתלי צבי הנציב מוולוז'ין "העמק דבר" "העמק שאלה" "מרומי שדה"
  5577 5653 רבי נפתחי צבי יהודה ברלין (הנצי"ב) "העמק דבר" "העמק שאילה"
  5578 5659 רבי אליהו מאני "מעיל אליהו"...
  5579 5658 רבי משה יהודה לייב המהרי"ל דיסקין
  5580 5652 רבי יוסף סולוביצ'יק "בית הלוי" הגרי"ב
  5580 5659 רבי עזריאל הילדסהיימר תלמיד הערוך לנר
  5584 5658 רבי שמחה זיסל "הסבא מקלם"
  5586 5640 רבי דוד בן שמעון ''צוף דב"ש''
  5586 5690 רבי שלמה אליעזר אלפנדרי (הסבא קדישא, מהרש"א)
  ???? 5587 רבי שמואל קעלין הלוי "מחצית השקל" על המ"א בשו"ע או"ח
  5589 5668 רבי יחיאל מיכל אפשטיין "ערוך השולחן"
  5589 5668 רבי מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל "מלבי"ם"
  5590 5670 רבי יצחק אעבולעפיה "פני יצחק"
  5592 5673 רבי חיים ברלין בנו של הנצי"ב
  5593 5665 רבי חיים חזקיהו מדיני "שדי חמד"
  5595 5669 רבי יוסף חיים מבבל ה"בן איש חי" "עוד יוסף חי" רב פעלים"...
  5595 5671 רבי שלום מרדכי שבדרון הכהן "מהרש"ם" מברז'ן
  5595 5693 רבי ישראל מאיר הכהן "חפץ חיים" "משנה ברורה"
  5597 5667 רבי יצחק בלזר "ר' איצלה" תלמיד רבי ישראל סלנטר "אור ישראל"
  5600 5641 רבי יחיא קורח, מגדולי רבני תימן
  5601 5686 רבי שלמה אלישוב "לשם שבו ואחלמה" סבו של הגרי"ש אלישיב
  5603 5686 רבי מאיר שמחה הכהן "אור שמח" "משך חכמה" רב מדוינסק במקביל לר' יוסף רוזין ('הרוגצ'ובר') ששימש כרב הקהילה החסידית, שניהם נחשבו מגדולי התורה בדורם.
  5603 5665 רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים, "האדרת"
  5605 5653 רבי ברוך מנדל מויזניץ
  5605 5674 רבי יעקב דוד בן זאב מילובסקי (רידב"ז)
  5607 5665 רבי יהודה אריה ליב אלתר מגור "שפת אמת"
  5608 5689 רבי רפאל (אהרן) בן שמעון "ומצוף דבש" ...
  5608 5689 רבי שלמה אבן דנאן
  5609 5687 רבי נתן צבי פינקל (הסבא מסלבודקה) מיסד ישיבת חברון וסלבודקה
  5609 5692 רבי יוסף חיים זוננפלד תלמיד המהרי"ל דיסקין
  5610 5670 רבי אליעזר גורדון תלמיד הגר"י סלאטר, מיסד ישיבת טלז
  5610 5674 רבי צבי הירש ממונקאץ' "דרכי תשובה"
  5610 5679 רבי יוסף יוזל הורוביץ (הסבא מנובהרדוק)
  5611 5687 רבי ישכר דב רוקח (בעלזא דור ג')
  5613 5678 רבי חיים הלוי סולוביצ'ק מבריסק
  5616 5699 רבי יעקב מאיר, הרשל"צ הראשון
  5618 5693 רבי חיים שאול דוויק כהן
  5618 5696 רבי יוסף רוז'ין ('הרוגצ'ובר')
  5619 5702 רבי יהודה פתייה "מנחת יהודה" "בית לחם יהודה"
  5619 5680 רבי יוסף אנג'ל "אתוון דארייתא" "לקח טוב", תלמיד רבי חיים מצאנז
  ???? 5720 רבי יצחק זאב ב"ר חיים הלוי סלובייציק "הגרי"ז מבריסק"
  5620 5699 רבי שמעון יהודה שקופ "שערי יושר"
  5620 5702 רבי ברוך הלוי עפפשטיין "תורה תמימה" בנו של הערוך השולחן
  5623 5700 רבי חיים עוזר גרוז'ינסקי "אחיעזר"
  5625 5695 רבי אברהם יצחק הכהן קוק "משפטי כהן"
  5626 5680 רבי דוד אבוחצירא הי"ד אחיו של "בבא סאלי"
  5627 5690 רבי יוסף ידיד הלוי
  5629 5696 רבי יהודה לייב חסמן "אור יהל"
  5630 5699 רבי יעקב חיים סופר "כף החיים"
  5630 5714 רבי איסר זלמן מלצר "אבן האזל"
  5631 5676 רבי חיים סתהון "ארץ חיים"
  5631 5690 רבי נפתלי טרופ (הגרנ"ט)
  5631 5697 רבי חיים אליעזר שפירא ממונקאטש בנו של ה"דרכי תשובה"
  5631 5730 רבי אליהו לופיאן רבו של רב שלום שבדרון "לב אליהו"
  5632 5715 רבי יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי
  5632 5701 רבי סלמן אליהו, אביו של רבי מרדכי אליהו
  5633 5721 רבי צבי פסח פרנק "הר צבי"
  5633 5731 רבי עזרא עטייה רבו של הגר"ע יוסף והגרב"צ אבא שאול....
  5634 5710 רבי משה כלפון הכהן "שואל ונשאל"
  5635 5699 רבי אלחנן שמחה וסרמן הי"ד, "קובץ ביאורים" תלמיד החפץ חיים גיסו של רבי חיים עוזר
  5635 5704 רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב "חקל יצחק"
  5639 5714 רבי אברהם ישעיהו קרליץ "חזון איש"
  5640 5713 רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל "משפטי עוזיאל"
  5643 5695 רבנית שרה שֶׁנִירֶר מחנכת ומייסדת רשת בית יעקב לחינוך חרדי לבנות
  5645 5734 רבי יחזקאל לוינשטיין "המשגיח"
  5645 5717 רבי חיים חורי
  ???? 5730 רבי יצחק אבוחצירא "בבא חאקי" אחיו של בבא סאלי
  5645 5729 רבי אריה לוין (רב האסירים)
  5646 5729 רבי יוסף שלמה כהנמאן "פוניבז' רוב"
  5646 5736 רבי יחזקאל אברהמסקי
  5647 5694 רבי יהודה מאיר שפירא מיסד הדף היומי וישיבת חכמי לובלין
  5647 5739 רבי יואל טיטלבוים "ויאל משה" "דברי יואל"
  5650 5714 רבי אברהם חיים נאה "שיעורי תורה"
  5650 5729 רבי יחזקאל סרנא ר"י חברון
  ???? 5717 רבי אפרים מנשה הכהן, אביו של רבי שלום כהן
  5650 5731 רבי רפאל ברוך טולידאנו "קצור שו"ע"
  5650 5744 רבי ישראל אבוחצירא "בבא סאלי"
  5650 5729 רבי משה עדס
  5650 5729 רבי עובדיה הדאיה "ישכיל עבדי"
  5651 5746 רבי יעקב קמינצקי "אמת ליעקב"
  5652 5714 רבי אליהו דסלר "מכתב מאליהו"
  5652 5723 רבי אהרן קוטלר, ר"י ליקווד
  5653 5729 רבי מרדכי סגרון "מאמר מרדכי" "וישב מרדכי" ...
  5654 5707 רבי אהרן ראטה (שומר אמונים)
  5654 5749 רבי מאיר הלוי חדש "המשגיח"
  5655 5737 רבי ישראל אלתר "בית ישראל" מגור
  5655 5746 רבי משה פינשטיין "אגרות משה"
  5656 5766 רבי יצחק כדורי, זקן המקובלים
  5658 5723 רבי יעקב עדס, אביו של רב יהודה עדס
  5659 5745 רבי יעקב ישראל קנייבסקי "הסטייפלר" "קהילות יעקב" גיסו של החזון איש אביו של רבי חיים קנייבסקי
  5659 5762 רבי אלעזר מנחם מן שך "אבי עזרי" ר"י פוניבז
  5660 5735 רבי סלמאן מוצפי, תלמיד הרב יהודה פתייה והרב חיים שאול דוויק הכהן והרב יעקב מונסה, אביו של הרב בן ציון מוצפי שליט"א
  5660 5743 רבי יעקב מוצפי
  5661 5719 רבי רחמים חי חוויתה הכהן
  5662 5739 רבי חיים שמואלביץ "שיחות מוסר"
  5662 5749 רבי יצחק יעקב וייס "מנחת יצחק"
  5662 5754 רבי מנחם מנדל שנארסון מלובביץ
  5662 5759 רבי דוד פוברסקי ר"י פוניבז
  5668 5744 רבי מרדכי שרעבי
  5669 5763 רבי שלום משאש רבה של ירושלים
  5670 5752 רבי יהודה צדקה, רבם של רבי ב"צ אבא שאול